C/Marina 115, 17244 Cassà de la selva.
+34972464806

avis_legal

page2_img1

Avís legal

La titular d’aquest web és:
TELEFONIA I DADES DE CATALUNYA, SL (en endavant TELCAT)
NIF B17923608
C/ Marina, 115 | 17244 Cassà de la Selva
Tel.: 972464806
Email: info@telcat.cat
Inscripció al Registre Mercantil de Girona: fulla GI-60626, volum 3103, full 1

Política de privacitat
TELCAT es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels
seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per TELCAT implica l'acceptació per
l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals
siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de
la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o
organitzacions a les que la web estigui redirigida. TELCAT no controla el contingut de les webs de tercers, ni
accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.
1. Dret d'informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció
de Dades de Caràcter Personal (LOPD), TELCAT informa als usuaris d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus
serveis, de l'existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per TELEFONIA I DADES DE
CATALUNYA, SL i sota la seva responsabilitat.
2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre
formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’oferir-li els nostres serveis de
telecomunicacions, i de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans
electrònics, dels nostres productes i serveis, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb
nosaltres.
3. Veracitat de les dades: L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa
responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que siguin obligatòries són
necessàries per poder donar-li el servei sol·licitat.
4. Consentiment de l'usuari: El subministrament de les seves dades implica l'acceptació d’aquesta política de
privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat
abans descrita, així com per a l'enviament de comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu
electrònic i qualsevol mitjà telemàtic amb informació dels productes i serveis de TELCAT.
5. Cessions: TELCAT realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les
seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.
6. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació, oposició i cancel·lació en els termes que preveu la LOPD i la seva normativa de desenvolupament,
dirigint-se a les nostres oficines a c/ Marina, 115, 17244 - Cassà de la Selva, mitjançant comunicació escrita i
fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o en l’adreça de correu electrònic info@telcat.cat. Igualment,
l'usuari en qualsevol moment podrà comunicar-nos, en aquesta mateixa adreça de correu electrònic, que no
desitja rebre comunicacions per part de TELCAT.
7. Mesures de seguretat: TELCAT l'informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i
també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat,
robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
8. Confidencialitat: En aplicació de la normativa vigent, TELCAT es compromet a complir la seva obligació de
secret respecte de les dades personals que l'usuari li faciliti.
9. Cookies: TELCAT només utilitza cookies tècniques durant la navegació per la seva pàgina web. L'usuari
pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar el seu ús.

Comunicacions electròniques a persones jurídiques
El fet de subministrar dades empresarials mitjançant aquesta web autoritza a TELCAT a remetre-li
comunicacions electròniques amb informació sobre els nostres productes i serveis. L’empresa podrà indicar-
nos que no vol rebre aquest tipus d’informació enviant-nos un correu a info@telcat.cat amb l’assumpte BAIXA.

Propietat intel·lectual i industrial:
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a TELCAT, o a tercers
que n’han autoritzat el seu ús. TELCAT presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat.
TELCAT n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests
dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a TELCAT, qui es reserva el dret a
iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els
seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Responsabilitat sobre els continguts:
Tot i que TELCAT actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació
no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, TELCAT manifesta
que les informacions que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a TELCAT.
TELCAT no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús:
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles
conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de
la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el
compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués
correspondre.

Darrera actualització: 10 d’abril de 2017